ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของ WEAP
WEAP
WEAP คือการเริ่มต้นของ Stockholm Environment Institute.


เกี่ยวกับ WEAP

หน้าหลัก
ทำไมถึงต้องเป็น WEAP?
ลักษณะเด่น
มีอะไรใหม่?
ตัวอย่างหน้าจอ
การสาธิต
การประยุกต์ใช้
ผลงานตีพิมพ์
ประวัติและผลงาน

การใช้งาน WEAP
ดาวโหลด
ใบอนุญาต
คู่มือแนะนำให้กับผู้ใช้งาน
คู่มือการศึกษาใช้งาน
วีดีโอ
แหล่งข้อมูลและโปรแกรม

กระทู้ของผู้ใช้งาน
การอภิปราย
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลบุคคล

การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม
การฝึกอบรม
คอร์สของมหาวทยาลัย
ความร่วมมือกับองค์ก่อนอื่น

เกี่ยวกับเรา
สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอร์กโฮม สหรัฐอเมริกา ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
กรุณาติดต่อเรา


ข่าวสิ่งแวดล้อม
LEAP
สนใจในด้านพลังงานหรือไม่
อ่านเกี่ยวกับ LEAP: โปรแกรมของ SEI สำหรับการวางแผนพลังงาน

คู่มือการศึกษาใช้งาน

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาอังกฤษ) (รูปแบบ PDF, 14 MB)

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาจีน) (รูปแบบ PDF, 11 MB)

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาสเปน) (รูปแบบ PDF, 12 MB)

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาฝรั่งเศษ) (รูปแบบ PDF, 7 MB)

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาเปอร์เซีย) (รูปแบบ PDF, 6 MB)

คลิกที่นี่สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาใช้งาน(ภาษาเวียดนาม) (รูปแบบ PDF, 6 MB)

Click here to download the WEAP-MABIA tutorial (English) (รูปแบบ PDF, 4 MB)

คู่มือศึกษาการใช้งานจะแนะนำคุณในการใช้งาน WEAP , ระบบประเมินและวางแผนการใช้งานทรัพยากรน้ำ , และสามารถประยุกต์กับการจัดการน้ำแบบผสมผสาน แบบฝึกหัดที่นำเสนอในเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม WEAP แต่สามารถใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ด้วย พวกเรามีสมมุติฐานว่าคุณมีพื้นฐานในด้านทรัพยากรน้ำและโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Windows รวมถึงโปรแกรมคำนวณตาราง(เช่น Microsoft Excel)

The training exercises are designed as a series of twelve independent modules, although the first three modules -- "WEAP in One Hour," "Basic Tools," and "Scenarios" -- are the foundation of the following nine modules, and should be completed first. If you only have a few hours and want to get a general impression of how WEAP works, then complete the first five modules. They will introduce you to WEAP and the basic elements of water demand and supply analysis.

รู้จัก WEAP ใน 1 ชั่วโมง

      การสร้างพื้นที่เพื่อทำการการศึกษา

      การกำหนดตัวแปรทั่วไป

      การใส่องค์ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิภาพ

      การแสดงผลครั้งแรก

เครื่องมือพื้นฐาน

      การสร้างและใช้สมมติฐานที่สำคัญ

      การใช้เครื่องมือ

จำลองสถานการณ์

      การเตรียมหลักการและเหตุผลสำหรับการจำลองสถานการณ์ต่างๆ

      การสร้างสถานการณ์จำลองตามการอ้างอิง

      การใช้ Water Year Method

      การสร้างและแปรผลสถานการณ์จำลอง

วิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ต้องการในรายละเอียด

      การลดความต้องการปริมาณน้ำ

      การสร้างแบบจำลองการจัดการด้านความต้องการปริมาณน้ำ ความสูญเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่

      การกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดสรรตามความต้องการปริมาณน้ำ

วิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนในรายละเอียด

      การเปลี่ยนลำดับความสำคัญของน้ำต้นทุน

      การสร้างแบบจำลองอ่างเก็บน้ำ

      การเพิ่มปริมาณการไหลที่ต้องการ

      การสร้างแบบจำลองทรัพยากรน้ำใต้ดิน

ข้อมูล การแสดงผล และ การจัดรูปแบบ

      การแลกเปลี่ยนข้อมู

      Time Series ที่สำคัญ

      การทำงานและการแสดงผล

      การจัดรูปแบบ

อ่างเก็บน้ำและการผลิตพลังงาน

      การสร้างแบบจำลองอ่างเก็บน้ำ

      การเพิ่มการคำนวณเรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

      การสร้างแบบจำลองโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี

คุณภาพน้ำ

      การกำหนดแบบจำลองคุณภาพ

      การใส่ข้อมูลคุณภาพน้ำ

      การใช้ข้อจำกัดของคุณภาพน้ำไหลเข้าในการวิเคราะห์ความต้องการปริมาณน้ำ

      การใส่ข้อมูลกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลภาวะในการวิเคราะห์ความต้องการปริมาณน้ำ

      การสร้างแบบจำลองโรงงานบำบัดน้ำเสีย

หน้าจอการใช้งานของ WEAP/QUAL2K

      การเชื่อมต่อกับ QUAL2K

      การจำลองสถานการณ์การไหลของน้ำ

อุทกวิทยา

      การจำลองการเก็บกักน้ำ : แบบจำลองการไหลของน้ำฝน-น้ำท่า

      การจำลองการเก็บกักน้ำ : แบบจำลองความชื้นของดิน

      การจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

Snow Hydrology and PEST Calibration

      Explore the Pre-Existing Model

      Enter Catchment Climate and Calibration Data

      Explore the Model Sensitivity

      Calibrate with PEST

      Appendix

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

      กำหนดแบบจำลองค่าใช้จ่ายและรายได้

      การสร้างแบบจำลองค่าใช้จ่าย

      การสร้างแบบจำลองรายได้

การใช้งาน WEAP ร่วมกับ MODFLOW

      การเชื่อมต่อกับ MODFLOW

      การประมวลผลและดูการแสดงผล

      สถานการณ์จำลอง : การเพิ่มขึ้นของประชากร

      สถานการณ์จำลอง : การชลประทาน

      สถานการณ์จำลอง : Artificial Recharge

การใช้งาน WEAP ร่วมกับ LEAP

      การใช้งาน WEAP ร่วมกับ LEAP

      สถานการณ์จำลอง : การสร้างไฟฟ้าพลังงานน้ำจาก WEAP

      สถานการณ์จำลอง : น้ำหล่อเย็นจาก LEAP

      สถานการณ์จำลอง : ความต้องการไฟฟ้าจาก WEAP