WEAP वेबसाईटमा स्वागत छ
WEAP
WEAP को उत्प्रेरणा Stockholm Environment Institute.


WEAP बारे

गृह पृष्‍ठ
WEAP किन ?
अभिलक्षणहरु
नयाँ के छ ?
Screens को उधहरण
प्रस्तुति
प्रयोगहरु
प्रकाशनहरु
ईतिहास र श्रेय

WEAP को प्रयोग
डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुमतीपत्र
प्रयोगकर्ता मार्गदर्शक
कार्यहरु
भिडियोहरु
सामाग्रीहरु

प्रयोगकर्ता सभास्थल
छलफलहरु
सदस्य सुची
Profile सम्पादन गर्नुहोस्

थप सहयोग
प्रशिक्षण
विश्वविधालय पाठ्याकमहरु
साझेदारी

हाम्रो बारे
SEI-US जल सम्पदा कार्यक्रम
कृपया हामीलाई संपर्क गर्नुहोला


वातावरणीय समाचार
LEAP
उर्जा बारे इक्छुक हुनुहुन्छ?
LEAP बारे अध्ययन गर्नुस्: उर्जा योजनाको लागि SEI को Software

प्रयोगकर्ता सभास्थल

सम्पूर्ण शिर्षकहरु | शिर्सक "Data Shapefile"
Log in to post new messages or reply to existing messages.
 
लेखक सन्देश
Soumaya Chawachi

बिषय: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 हेरिएको: 11922 times
what do i need as Data in the shapefile from GIS or ARCGIS to begin a new project?
thank you
Devaraj de Condappa

बिषय: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 हेरिएको: 11914 times
Dear Soumaya,

GIS files (shapefiles or rasters) are optional to use WEAP. WEAP does not know (yet) how to interpret GIS file you would add on the schematic. For instance, if you load a shapefile for the rivers, WEAP still doesn't know that there are rivers unless and until you add in the schematic the WEAP river object. The same for instance for a shapefile for the location of dams / reservoirs: WEAP won't understand automatically from the shapefile that there are reservoirs / dams unless you add specifically a WEAP reservoir object in the schematic.

So GIS files that you load in WEAP are for your information (the user), background information, not for WEAP.

As a consequence, you can add any useful GIS files in WEAP. Typically one may add GIS layers of rivers, lakes, dams, canals, hydro-meteorological stations, cities, irrigation schemes, DEM.

Hope it helps.

Kind regards,
Devaraj de Condappa

बिषय: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 हेरिएको: 11911 times
I forgot to mention one element: your GIS files (shapefiles or rasters) should be georeferenced in geographic (ie latitude longitude) WGS84 datum.

Kind regards,
Soumaya Chawachi

बिषय: Re: Data Shapefile   
Posted: 5/30/2014 हेरिएको: 11884 times
Thank you very much dear Devaraj
शिर्सक "Data Shapefile"