Chào mừng đến với website của WEAP!
WEAP
WEAP - Một sáng kiến ​​của Stockholm Environment Institute.


Giới thiệu WEAP

Trang chủ
Vì sao dùng WEAP?
Tính năng
Có gì mới?
Những ví dụ trực quan
Trình diễn
Các địa điểm áp dụng
Các ấn phẩm
Lịch sử và Công trạng

Sử dụng WEAP
Tải về
Quyền sử dụng
Hướng dẫn người dùng
Hướng dẫn sử dụng
Video
Tài nguyên

Diễn đàn
Các thảo luận
Danh sách thành viên
Chỉnh sửa lý lịch

Hỗ trợ thêm
Đào tạo
Chương trình cho Đại Học
Hợp tác

Giới thiệu
Chương trình tài nguyên nước SEI-US
Liên hệ


Tin tức Môi trường
LEAP
Quan tâm đến năng lượng?
Đọc thông tin về LEAP: Phần mềm của SEI cho quy hoạch năng lượng

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Anh) (định dạng PDF, 14 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Trung) (định dạng PDF, 11 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Tây Ba Nha) (định dạng PDF, 12 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Pháp) (định dạng PDF, 7 MB)

Nhấn vào đây để tải xuống hướng dẫn (tiếng Ba Tư - Iran) (định dạng PDF, 6 MB)

Nhấn vào đây để tải hướng dẫn (Tiếng Việt) (định dạng PDF, 6 MB)

Click here to download the WEAP-MABIA tutorial (English) (định dạng PDF, 4 MB)

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu với bạn về WEAP, hệ thống đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước và làm thế nào để áp dụng vào quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Các bài thực hành được trình bày trong tài liệu này thường được sử dụng như phần của khoá đào tạo WEAP, nhưng cũng có thể được sử dụng cho việc tự học tập. Các bài thực hành này giả định rằng bạn đã có vài kiến thức về vấn đề tài nguyên nước và đã quen với các phần mềm chạy trên nền Windows, bao gồm các bảng tính (như là Microsoft Excel).

Các bài tập đào tạo được thiết kế như là một loạt mười hai mô hình độc lập, mặc dù ba mô hình đầu tiên -- "Tìm hiểu WEAP trong 1 giờ", "Các công cụ cơ bản", "Các kịch bản" -- là nền tảng của 9 module sau, và cần phải thực hiện trước tiên nếu bạn không có nhiều thời gian và muốn có nhưng thông tin chung nhất về WEAP, xin hoàn thành 5 module đầu tiên Chúng sẽ giới thiệu cho bạn về WEAP và những thành phần cơ bản của phân tích nhu cầu và cung cấp nước.

Học WEAP trong một giờ

      khởi tạo một khu vực nghiên cứu

      Thiết lập các thông số chung

      Nhập các thành phần vào Sơ đồ

      Nhận những kết quả đầu tiên

Công cụ cơ bản

      Tạo và sử dụng giả định chính

      Sử dụng công cụ xây dựng biểu thức

Kịch bản

      Chuẩn bị nền tảng cho các kịch bản

      Tạo kịch bản tham khảo

      Sử dụng phương pháp năm nước

      khởi tạo và chạy các kịch bản

Tinh chỉnh các phân tích nhu cầu

      Nhu cầu rời rạc

      Mô hình hoá việc quản lý mặt nhu cầu, tổn thất và tái sử dụng

      Thiết lập các ưu tiên phân bổ nhu cầu

Tinh chỉnh nguồn cung cấp nước

      Thay đổi thứ tự cấp nước ưu tiên

      Mô hình hồ chứa

      Thêm những nhu cầu của dòng chảy

      Mô hình hóa tài nguyên nước ngầm

Dữ liệu, Kết quả và Định dạng

      chuyển đổi dữ liệu

      Nhập chuỗi thời gian

      Làm việc với kết quả

      Đang định dạng

Các hồ chứa và sản xuất năng lượng

      Mô hình hồ chứa

      Thêm việc tính toán thủy điện

      Mô hình nhà máy thủy điện sử dụng dòng chảy sông

Chất lượng nước

      Thiết lập mô hình chất lượng

      Nhập dữ liệu chất lượng nước

      Sử dụng các "Ràng buộc Chất lượng nước đầu vào" cho các "Điểm Nhu Cầu"

      Đưa hoạt động gây ô nhiễm vào điểm nhu cầu dùng nước

      Mô hình hóa nhà máy xử lý nước thải

Giao diện WEAP/QUAL2K

      Kết nối với QUAL2K

      Chạy các kịch bản

Thủy văn

      Mô hình hóa lưu vực: Mô hình mưa rào dòng chảy

      Mô hình các lưu vực: mô hình độ ẩm đất

      Mô phỏng tương tác nước mặt và nước dưới đất

Snow Hydrology and PEST Calibration

      Explore the Pre-Existing Model

      Enter Catchment Climate and Calibration Data

      Explore the Model Sensitivity

      Calibrate with PEST

      Appendix

Phân tích tài chính

      Thiết lập mô hình chi phí và doanh thu

      Mô hình chi phí

      Mô hình hoá doanh thu

Kết nối WEAP tới MODFLOW

      Liên kết tới MODFLOW

      Đang chạy MODFLOW và trình bày kết quả

      Kịch bản: Tăng dân số

      Kịch bản: Tưới

      Kịch bản: Bổ cập nhân tạo

Liên kết WEAP với LEAP

      Liên kết WEAP với LEAP

      Kịch bản phát điện từ WEAP

      Kịch bản: Nhu cầu Nước làm mát từ LEAP

      Kịch bản: Nhu cầu điện từ WEAP